नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय डोटी
डोटी

मुख्य कार्यहरू

यस कार्यालयले सम्पादन गर्ने प्रमुख कार्यहरू :

 • जग्गा प्रशासन सम्बन्धी
  • छुट जग्गा दर्ता गर्ने,
  • हकसफा सम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • जग्गा रोक्का तथा फुकुवा गर्ने,
  • प्रत्येक आ.व. मा जग्गाको न्यूनतम् मूल्याङ्कन तयार गर्ने,
  • अर्धन्यायिक निकायले गर्ने जग्गा प्रशासन सम्बन्धी निर्णय गर्ने,
  • भूमिसुधार कार्यालय नभएकोले जिल्लामा भूमिसुधार सम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • गुठी कार्यालय नभएकोले जिल्लामा गुठीको जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

 

 • अभिलेख व्यवस्थापन
  • रोक्का लगत व्यवस्थापन गर्ने,
  • जग्गाधनी दर्ता किताब खडा गर्ने,
  • तामेली अभिलेख सुरक्षा तथा व्यवस्थापन गर्ने,
  • जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ताको सुरक्षा व्यवस्थापन, अद्यावधिक तथा मर्मत सुधार गर्ने ।

 

 • योजना तथा तथ्याङ्क
  • कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने,
  • मन्त्रालय तथा विभागलाई आवश्यक भू-सूचना प्रवाह गर्ने,
  • मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक कार्य प्रगति मन्त्रालय तथा विभागमा पठाउने ।

 

 • भूमिसुधार कार्यालय सम्बन्धी
  • मोहीको लगत अद्यावधिक राख्ने,
  • जग्गाधनी र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड गर्ने,
  • जग्गाधनी र मोही बीचको अन्य विवादहरू समाधान गर्ने,
  • जग्गाको हदबन्दी तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने ।

 

 • गुठी सम्बन्धी
  • गुठी जग्गाहरुको मालपोत असुल गरी गुठी संस्थानमा पठाउने,
  • स्थानीय गुठी समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा समन्वयको कार्य गर्ने,
  • यस जिल्लामा रहेका गुठी जग्गाहरुको लगत स्रेस्ता अद्यावधिक गर्ने ।

 

 • कर्मचारी प्रशासन तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी
  • कार्यालयको आन्तरिक कर्मचारी प्रशासन तथा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)